Aviso Legal

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

AB ORIGINE, ANTROPOLOXÍA, PRODUCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L.U., responsable do sitio web, en adiante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumplimento ás obligacións dispostas na Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE No 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumplimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calqueira otra disposición legal que fora de aplicación.

AB ORIGINE, ANTROPOLOXÍA, PRODUCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L.U. resérvase o dereito de modificar calqueira tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obligación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obligacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de AB ORIGINE, ANTROPOLOXÍA, PRODUCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L.U..

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome do dominio: https://aborigine.es/
Nome comercial: AB ORIGINE, ANTROPOLOXÍA, PRODUCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L.U. Denominación social: AB ORIGINE, ANTROPOLOXÍA, PRODUCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L.U. NIF: B94156932
Domicilio social: R/ San Roque, nº4 , 36001, Pontevedra (PONTEVEDRA)
Teléfono: 986.105.806
correo electrónico: info@aborigine.es
Inscrita no Rexistro (Mercantil / Público): Rexistro Mercantil de Pontevedra; Tomo 4206, Libro 4206, Folio 140, Sección 8, Folio PO-62333, Inscrición 1.

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamiento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza o autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de RESPONSABLE. Calqueira uso non autorizado previamente considérase un incumplimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calqueira posible controversia que puidiera suscitarse respecto aos mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de https://aborigine.es/.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa sola mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calqueira tipo de observación respecto a posibles incumplimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calqueira dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico info@aborigine.es.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O RESPONSABLE exímese de calqueira tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información teña sido manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mismo.

Política de enlaces
Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calqueira contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calqueira outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Sen embargo, e en cumplimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de todas as persoas usuarias, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que a persoa usuaria considere que existe no sitio web algún contido que puidiera ser susceptible de esta clasificación, pregase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantizarse o correcto funcionamiento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Sen embargo, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos errores de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Direccións IP
Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos có fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflictos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais do domicilio dos usuarios afectados.